-
EASY-SOFT-BASIC
4 3 237.26 . 
EASY200-POW
, 85-264 A / 24 B DC, 0. 25 A; 12B D, 20 A. , . 2 5 184.55 . 
EASY719-AC-RCX10
1 7 889.17 .